Obec Střítež
ObecStřítež

Poplatek ze psů

Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Střítež.

 

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 3. Držitel psa je povinen rovněž oznámit a prokázat správci poplatku každou další skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku, a to do 15 dnů od jejího vzniku.

 4. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost držitel psa správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne jejího zániku (lze doložit např. dokladem od veterináře apod.).

 

Sazby poplatku

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:

za jednoho psa

100 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

100 Kč

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

100 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

100 Kč

 

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
 1. osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

 3. osoba provozující útulek pro zvířata,

 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

 1. Od poplatku ze psů je dále osvobozen držitel psa, který:
  1. je členem zásahové jednotky PO obce Střítež.

V případě, že držitel psa nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených obecně závaznou vyhláškou obce Střítež č. 1/2023, o místním poplatku ze psů (dále jen "vyhláška"), nárok na osvobození zaniká.

 

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po uvedeném datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
  poplatková povinnost vznikla.

 

Formy úhrady poplatku

Poplatek je možné uhradit:

 1. v hotovosti na Obecním úřadě Střítež v úředních hodinách, tj. středa 16:00 – 18:00 a neděle 9:00 – 10:00

 2. složenkou nebo bankovním převodem na účet obce Střítež vedený u Komerční banky:   
     číslo účtu: 19424751/0100
     variabilní symbol: 13412024

     specifický symbol:

čtyřmístné číslo popisné nemovitosti, za kterou je poplatek      odváděný (příklad pro č.p. 88 – je spec.s.: 0088)
     konstantní symbol:

0308

 

 

Zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost držitel psa správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne jejího zániku (lze doložit např. dokladem od veterináře, apod.).

 

Informace pro rok 2024

Osoba, která je ke dni účinnosti této vyhlášky (tj. 1.1.2024) držitelem psa staršího 3 měsíců, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky do 15 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

 

Formulář

Odhlášení psa k místnímu poplatku ze psů. Typ: DOCX dokument, Velikost: 37.11 kB

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Svátek

Svátek má Libor

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.